Package io.github.starsdown64.minecord.api


package io.github.starsdown64.minecord.api
  • Classes
    Class
    Description
    Allows external plugins to send message to Discord.